دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریاد رسی نیست

 

...................................................................................................

 

 

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم

 


دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X